Konsantre güneş enerjisi (KGE) sistemleri için döner bağlantı elemanları

Konsantre güneş enerjisi (KGE) sistemleri için döner bağlantı elemanları

Meccanotecnica Umbra, Konsantre güneş enerjisi (KGE) sistemleri ve yenilenebilir enerji sektöründeki uygulamalar için döner bağlantı elemanları tasarımında ve üretiminde dünya lideri bir İtalyan şirketidir.
Kuruluşumuz, güneş enerjisi ve temiz enerji endüstrisine yönelik, çok yüksek üretim standartlarına uygun ve teknolojik açıdan gelişmiş çözümler ile müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Meccanotecnica Umbra, her uygulama alanında daima yüksek kaliteli, ihtiyaca özel ürünler sunmak amacıyla, teknolojik bilgi birikimini geliştirmeye devam etmekte ve personelini düzenli olarak eğitmektedir.

Döner ba?lant? elemanlar?n?n özellikleri

Meccanotecnica Umbra, KGE (Konsantre Güne? Enerjisi) tesisleri için özel bir döner ba?lant? sistemi tasarlam??ve geli?tirmi?tir.

Yeni olmasa da, bilhassa olas? diyatermik ya? s?z?nt?lar? nedeniyle bugüne dek baz? durumlarda tehlike arz eden bir teknoloji. Bu durumu dikkate alanMTU, s?f?r kay?pl? bir döner ba?lant? eleman? geli?tirmi?tir (patent ba?vurusu yap?lm??t?r).

Art?k, sistemlerde genellikle diatermik ya? yerine erimi? tuz kullan?yor, ancak bu tuz 240° C'nin alt?nda kat?la??yor. MTU döner ba?lant? sistemi, bu sorunun önüne geçen, patent bekleyen bir ?s?tma sistemine sahiptir. Ayr?ca döner ba?lant? elemanlar?, bak?m gerektirmeyen bir çözümle tesisin güvenilirli?ini art?rarak bu ar?zay? tamamen önlüyorlar.

 

Neden Meccanotecnica Umbra'y? tercih etmelisiniz?

Meccanotecnica Umbra taraf?ndan tasarlanan döner ba?lant? elemanlar?, güne? enerjisi santrallerine özel tasar?mlar? sayesinde maksimum yal?t?m? ve dayan?kl?l??? garanti etmektedir. Ayr?ca, mü?terilere yüksek performansl? mekanik salmastralar, sunmak, proses kalitesini garanti edebilmek amac?yla, farkl? salmastra modellerinin imalat? s?ras?nda kullanaca??m?z malzemelere daima büyük bir itina gösteriyoruz.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyac?n?z var?

MTU döner ba?lant? elemanlar? hakk?nda daha fazla bilgiye ihtiyac?n?z olmas? durumunda, sorular?n?z? bize ileti?im bölümündeki form arac?l??? ile gönderebilirsiniz. Size en k?sa sürede geri dönü? yapaca??z.

A cosa sei intereİlgilendiğiniz konu?
Bir mesaj yaz*

TECH / SOLUTIONS / RESEARCH. STAY INFORMED.

Kayıt ol

© 2024 - Meccanotecnica Umbra S.p.A.

Developed by NUR Digital Marketing