Aşındırıcı sıvılar için mekanik salmastralar

Aşındırıcı sıvılar için mekanik salmastralar

Meccanotecnica Umbra, çeşitli uygulama alanlarına yönelik olarak, aşındırıcı sıvılar ile kullanılan, kusursuz mekanik salmastraların tasarımı ve satışında dünya çapında lider bir İtalyan şirketidir. Kuruluşumuz, çok yüksek üretim standartlarına uygun ve teknolojik açıdan gelişmiş çözümler ile müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunmaktadır. Meccanotecnica Umbra, her uygulama alanında daima yüksek kaliteli, ihtiyaca özel ürünler sunmak amacıyla, teknolojik bilgi birikimini geliştirmeye devam etmekte ve personelini düzenli olarak eğitmektedir.

Salmastralar?n özellikleri

Meccanotecnica Umbra, a??nd?r?c? s?v?lar ile kullan?lmak üzere, konik yayl? ve o-ringli salmastralar gibi, özel mekanik salmastralar tasarlam?? ve geli?tirmi?tir. Bunlar, tüm dünyada ve çe?itli uygulama alanlar?nda yayg?n olarak kullan?lan mekanik salmastralard?r. Montajlar? kolayd?r ve temiz, kirli, a??nd?r?c? ve yüksek s?cakl?ktaki s?v?larla çal??an pompalar gibi çok çe?itli uygulamalar için uygundur. G?da pompalar? mekanik salmastralar? da dahil olmak üzere, özel ihtiyaçlara uygun farkl? malzeme kombinasyonlar? mevcuttur. Kullan?labilecekleri di?er sektörler aras?nda a?a??dakileri sayabiliriz:

Meccanotecnica Umbra'ya güvenin

Meccanotecnica Umbra taraf?ndan tasarlanan mekanik salmastralar, a??nd?r?c?, kirli veya yüksek s?cakl?ktaki s?v?lar?n söz konusu oldu?u karma??k durumlarda bile maksimum yal?t?m ve dayan?kl?l?k sa?lar. Mü?terilere yüksek performansl? mekanik salmastralar, sunmak, proses kalitesini garanti edebilmek amac?yla, farkl? salmastra modellerinin imalat? s?ras?nda kullanaca??m?z malzemelere daima büyük bir itina gösteriyoruz.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyac?n?z var?

MTU mekanik salmastralar hakk?nda daha fazla bilgiye ihtiyac?n?z olmas? durumunda, sorular?n?z? bize ileti?im bölümündeki form arac?l??? ile gönderebilirsiniz. Size en k?sa sürede geri dönü? yapaca??z.

A cosa sei intereİlgilendiğiniz konu?
Bir mesaj yaz*

TECH / SOLUTIONS / RESEARCH. STAY INFORMED.

Kayıt ol

© 2024 - Meccanotecnica Umbra S.p.A.

Developed by NUR Digital Marketing